Fouten vs overtredingen

 

Om een echte waardegedreven organisatie te hebben moet je er als leidinggevende op gebrand zijn een juist onderscheid te maken tussen fouten en overtredingen. Beiden komen voor en onderscheiden zich niet altijd duidelijk. Toch zal uw organisatie u dankbaar zijn als u als leider dit onderscheid kan maken. Het maakt (mede) duidelijk voor welke waarden de organisatie werkelijk staat.

 

  • Omarm fouten. Het zijn gratis creativiteitssessies voor uw bedrijf.
  • Behandel overtredingen snel en correct. Ze verzuren anders uw organisatie.

 

 

 

 

Strategie: de blinden en de olifant

 

De Amerikaanse dichter John Godfrey Saxe’s (1816-1887)
schreef een gedicht over De Blinde Mannen en de Olifant.

Er waren eens zes man uit Hindostan,
het opdoen van kennis zeer gezind
Ze gingen op zoek naar de olifant
(ook al waren zij allen blind)
met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

De eerste liep naar de olifant
maar kwam opeens ten val
tegen de brede en stevige flank
en verklaarde meteen aan al:
‘loof de heer,
maar de olifant is als een wal.’

De tweede voelde aan een slagtand
en riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,
wat is immers zo rond en scherp?
Voor mij is duidelijk maar al te zeer.
Dit wonder van een olifant is als een speer.

Nu kwam ook de derde naderbij,
greep bij toeval, als ware het een stang,
de kronkelende slurf,
en sloeg terstond een toon aan van belang:
‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’

Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,
en voelde aan de knie,
‘Waar dit beest nog het meest op lijkt
is wel duidelijk,’ meende die;
‘Er kan geen twijfel over zijn
het is een boom die ik hier voor mij zie.’

De vijfde raakte toevallig aan het oor
en zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,
Is zonneklaar wat ik hier heb;
wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,
Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’

Nauwelijks nog had de zesde overwogen
waar hij eens beginnen zou,
of hij voelde al de slingerende staart,
zwaaiend gaf deze hem een douw,
‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’

En aldus zetten de zes uit Hindostan zich aan een debat,
met luide stem en onverveerd,
ieder zei er het zijne van
en liet zich door de ander onbekeerd,
Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,
samen echter hadden zij het verkeerd.

MORAAL:

Maar al te vaak varen allen,
denk ik, alledag,
Hun eigen koers, volkomen onwetend
over wat de ander denken mag,
En spreken zij allen van een olifant,
die geen van hen ooit zag.

 

 

 

Functies in de organisatie

 

Functie: mate van de verantwoordelijkheid als gevolg van de complexiteit  (of beoordelingsbevoegdheid) van het werk.

De grootheid van deze complexiteit  kan worden gemeten door de tijdspanne van de langste taak van het werk.

Tijdspanne van beoordelingsbevoegdheid: de doorlooptijd van de langste taak of taaksequentie van werk.

Werk: individuele oordeelsvorming en discretie in het nemen van beslissingen bij het uitvoeren van doelgerichte activiteiten.

“Je vervult een rol, je krijgt een functie.”

Lerende organisatie

 

In een lerende organisatie is continue verbetering niet aan het toeval overgelaten. Het is geen rage en het is niet aan het oordeel van een individuele werknemer om werken of processen te verbeteren. Continue verbetering wordt ingebouwd in het organisatie systeem zelf, het is een functie van van de hele organisatie. Elke medewerker, elke team, elke manager (op elk niveau in de organisatie) wordt verantwoordelijk gehouden voor het verbeteren van processen, met bijzondere aandacht voor het verminderen van proces variantie.

Verantwoordelijkheid

 

Verantwoording (accountability) die toegewezen is aan een rol in de organisatie behelst:

  • het accepteren van verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten om de doelen van de organisatie te bereiken
  • het werken binnen de grenzen van de waarden van de organisatie, de werkmethodes, middelen, enz.

Verantwoordelijkheid wordt opgenomen door het individu, het is iets wat je voelt dat je moet doen als persoon – als een kwestie van persoonlijke waarden. Het is niet een toegewezen aspect van een bepaalde rol, het is iets wat je kiest om op te nemen.