Experiential Growth Method®

1 | WHAT?

Solutions by building models, scenarios and analytics

1.1 | Sales

 • Analytics, (ICT) development &  execution

 Solutions:
- Steering of sales activities in the field,
- Tracking of sales teams,
- ....

1.2 | Operations

 • Analytics, (ICT) development &  execution

 Solutions:
- Warehouse management,
- Supply Chain Acumen,
- Production- & logistics optimisation,
- ...

1.3 | Process management

 • Analytics, (ICT) development &  execution

 Solutions:
- Modelleling of processes,
- Paperlessl control of processes,
- Simulation of processes,
- ....

1.4 | Performance management

 • Analytics, (ICT) development &  execution

 Solutions:
- Cloudsolution for BSC ,
- Advanced business simulations,
- Reporting, KPI, ...,
- ....

1.5 | Human Capital

 • Analytics, (ICT) development &  execution

 Solutions:
- Business culture, research & analytics (organisation wide),
- Strategy @ work (individual),
- ....

1 | WAT?

Oplossingen door het bouwen van modellen, scenario's en analyse

1.1 | Sales

 • Analyse, (ICT) ontwikkeling &  uitvoering

 Oplossingen:
- Sturing van sales activiteiten in het veld,
- Tracking van sales teams,
- ....

1.2 | Operations

 • Analyse, (ICT) ontwikkeling & uitvoering

 Oplossingen:
- Warehouse management,
- Inzicht in de Supply Chain,
- Productie- & logistieke optimalisatie,
- ...

1.3 | Proces management

 • Analyse, (ICT) ontwikkeling &  uitvoering

 Oplossingen:
- Modelleren van processen,
- Papierloze controle van processen,
- Simuleren van processen,
- ....

1.4 | Performance management

 • Analyse, (ICT) ontwikkeling &  uitvoering

 Oplossingen:
- Cloudoplossing voor BSC ,
- Doorgedreven bedrijfssimulaties,
- Rapportering, KPI, ...,
- ....

1.5 | Human Capital

 • Analyse, (ICT) ontwikkeling &  uitvoering

 Oplossingen:
- Cultuur onderzoek (organisatie breed),
- Strategy @ work (individueel),
- ....

2 | HOW?

We create value through our expertise.

2.1 | Logistics

 • Strategy building & execution

 Domains:
- Supply Chain Management,
- Warehouse management,
- Sales.

2.2 | Industry

 • Strategy building & execution

 Domains:
- Process Management,
- Project Management,
- Performance Management,
- Sales.

2 | HOE?

We creëren waarde door onze expertise.

2.1 | Logistiek

 • Strategievorming & uitvoering

 Domeinen:
- Supply Chain Management,
- Warehouse management,
- Sales.

2.2 | Industrie

 • Strategievorming & uitvoering

 Domeinen:
- Proces Management,
- Project Management,
- Performance Management,
- Sales.

 

3 | WHY?

Long lasting growth through continues organisational transformation.

3.1 | Strategic long-term orientation

 • Strategy building & execution

 Characteristics:
- focus on the continuation of the organisation,
- aimed at all stakeholders,
- the best possible service to customers confers legitimacy to the organisation.

 3.2 | Leadership

 • Human Capital
 • Learning organisation

 Characteristics:
- creating opportunities for growth,
- collaboration in diversity,
- lifelong learning.

3.3 | Open and  action oriented organisation

 • Organisation structures & culture
 • Entrepreneurship & value creation
 • Performance management

 Characteristics:
- knowledge sharing, dialog,
- involving employees,
- getting the positive out of errors.

3.4 | Quality of employees  

 • Strategic HRM
 • Process management

 Characteristics:
- mastering in trust and  integrity,
- coaching, asking for results,
- decisiveness towards non achievers.

 3.5 | Continuous improvement & renewal

 • Daily (project) work

 Characteristics:
- process simplification,
- reporting to everyone in the organisation,
- innovation of core  competencies.

3 | WAAROM?

Lange termijn groei door continue organisatorische transformatie.

3.1 | Strategische langetermijngerichtheid

 • Strategievorming & uitvoering

 Eigenschappen:
- gericht op het voortbestaan van de organisatie,
- gericht zijn op alle stakeholders,
- het zo goed mogelijk bedienen van klanten verleent bestaansrecht aan de organisatie.

 3.2 | Leiderschap

 • Human Capital
 • Lerende organisatie

 Eigenschappen:
- groeikansen scheppen,
- hoe samenwerking in diversiteit,
- levenslang leren.

3.3 | Open en actiegerichte organisatie

 • Organisatiestructuren & cultuur
 • Ondernemerschap & Waarde(n)creatie
 • Performance management

 Eigenschappen:
- kennisuitwisseling, dialoog,
- betrekken van medewerkers,
- het positieve uit fouten halen.

3.4 | Kwaliteit van de medewerkers  

 • Strategische HR
 • Proceswerking

 Eigenschappen:
- beheersen in vertrouwen en integriteit,
- coachen, resulten vragen,
- besluitvaardigheid tov niet presteerders.

 3.5 | Verbeteren en vernieuwen

 • Dagelijkse (project) werking

 Eigenschappen:
- procesvereenvoudiging,
- rapportage aan iedereen binnen de organisatie,
- innovatie van kerncompetenties.