Innovatie, workshops

Waarde(n) gedreven/dragende organisatie

Waarde(n) gedreven/dragende organisatie

Waarde(n) gedreven/dragende organisaties handelen vanuit (organisatie) identiteit. Niet de klant staat centraal, maar de waarde van het bedrijf voor de klant. Organisaties die waarden als uitgangspunt nemen, werken op een dieper niveau van bewustzijn. Zij stellen het ‘wij-gevoel’ en talent centraal.

In een organisatie waar professionals vanuit vertrouwen werken en de ruimte krijgen is er geen plaats voor ‘bazen’. Wel is er een sterke behoefte aan leiderschap. Om visie te bundelen en de gezamenlijke waarden te borgen. Leiders die meer rollen tegelijk vervullen. Directeur is daar maar eentje van.

 

Waarde creëren vanuit waarden

 

 

Waarden

Om werkelijk waarde te kunnen creëren vanuit waarden moeten ze ook meetbaar zijn.
Het engeltalige acroniem PREMA definieert 5 welzijnswaarden die tot waarde leiden.
Ernaast vind je de Nederlangstalige begrippen uit de Ervaringsgerichte Groei Methode®

  • P Positive emotion                       Autonomie & Competentie
  • R Positive Relationship                 VerBondenheid
  • E Engagement                              Participatie
  • M Meaning & purpose                   (Q)Coherentie
  • A Accomplishment                        Relevante verwezenlijkingen

 

Fouten vs overtredingen

 

Om een echte waardegedreven organisatie te hebben moet je er als leidinggevende op gebrand zijn een juist onderscheid te maken tussen fouten en overtredingen. Beiden komen voor en onderscheiden zich niet altijd duidelijk. Toch zal uw organisatie u dankbaar zijn als u als leider dit onderscheid kan maken. Het maakt (mede) duidelijk voor welke waarden de organisatie werkelijk staat.

 

  • Omarm fouten. Het zijn gratis creativiteitssessies voor uw bedrijf.
  • Behandel overtredingen snel en correct. Ze verzuren anders uw organisatie.

 

 

 

 

Toegevoegde waarde creëert men samen

David Kolb, Professor of Organizational Behavior, bewees het in de jaren negentig reeds. Werken in gediversifieerde groepen geeft een winst van om en bij 15% t.o.v. het prestatieniveau van homogene groepen.

Onlangs woonde ik een presentatie bij van Dirk Jacobs, professor aan de ULB, die de resultaten van het PISA onderzoek besprak. Het PISA onderzoek bekijkt en vergelijkt de resultaten van Europese middelbare scholieren op het vlak van taal en wiskunde.

Eén van de opmerkelijke slotconclusies uit de studie was de volgende: wanneer de gemiddelde score van een Vlaamse of Waals leerling 500 punten is, dan is een individuele remediering goed voor een winst van om en bij 15 punten (3%). Brengt men de leerling echter naar een ‘sociaal interactieve omgeving’ (ook de scholen werden gescreend) dan zag men plots een stijging met om en bij 100 punten (20%).

Dit laatste mag relevant genoemd worden. Het is wel degelijk de omgeving, het team, het samenwerken dat voor werkelijke toegevoegde waarde zorgt en niet de individuele bijsturing.

Mijns inziens mogen we deze conclusies ook enten op het bedrijfsleven. Daar waar (enkel) individuele prestaties gewaardeerd worden, loop de productiviteit en de toegevoegde waarde achteruit. Daar waar de sociale cohesie zorgt voor een lerende organisatie, bloeit toegevoegde waarde en productiviteit.

De waarde van uw bedrijf

Hieronder vindt u een zestal items die bijdragen om de waarde van uw bedrijf aanzienlijk te verhogen:

De klantfocus is leidend voor de organisatie van het werk

Iedereen in de organisatie moet ervan overtuigd zijn dat de reden van het bestaan van uw bedrijf ligt in het werken voor uw klanten. Hierdoor wordt het silodenken (waarbij het werk enkel een interne waarde heeft) doorbroken.

Het bedrijf is wendbaar door een samenhangende organisatie

De verschillende aspecten van de organisatie zijn onderling samenhangend: de visie, cultuur, missie, management, IT-ondersteuning, … Met als doel efficiënt en effectief goeden en/of diensten te leveren aan uw klanten.

Veranderen van buiten naar binnen

De mate waarin uw bedrijf zich permanent vernieuwt, is een toetssteen voor de waarde van uw bedrijf.  Door van buiten naar binnen te denken wat vernieuwing betreft, verhoogt u ook de slaagkans van vernieuwingen aanzienlijk.

Ruimte voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap

Door aandacht voor ondernemerschap trekt u de werkprocessen recht en richting uw klanten. Hierdoor worden processen lichter en komt er ruimte voor nieuwe ideeën.

Focus van het management op klantresultaten

Door de focus bij belonen op klantresultaat te leggen, gaat u automatisch meer kijken naar het geheel van de werking van uw bedrijf. Ook dit doet de hokjesmentaliteit weer smelten.

Van command & control naar vertrouwen en verantwoordelijkheid

Uw personeel laten samenwerken vanuit diverse werkstappen in tegenstelling tot gecontroleerde specialisatie, geeft een bewezen meerwaarde van 10 à 15% aan het werk.

Waarde

 

 

 

 

 

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

Lucebert

Bric à brac – Willem Vermandere

bric à brac

‘t is niet den auto, ‘t is de reis
niet de tafel, ‘t is de spijs
niet den oven, ‘t is de koek
niet het meubel, ‘t is het boek
niet de potten, ‘t is de pap
niet het lopen, ‘t is de stap
niet de letters, ‘t is ‘t gedicht
niet de lampe, ‘t is het licht

‘t is niet den baksteen, ‘t is het huis
niet de muren, ‘t is de kluis
niet de netten, ‘t is de vis
niet het afscheid, ‘t is ‘t gemis
niet het werken, ‘t is ‘t geduld
niet de straffe, ‘t is de schuld
niet de noten, ‘t is het lied
niet de rijmen, ‘t is ’t verdriet

‘t is niet ‘t verlangen, ‘t is den drang
niet de tonen, ‘t is ‘t gezang
niet het schrijven, ‘t is het woord
niet het contract, ‘t is het akkoord
niet het getokkel, ‘t is de sfeer
niet het zingen, ‘t is het zeer
niet het koren, ‘t is het brood
niet het heimwee, ‘t is de nood

‘t is niet den akker, ‘t is het graan
niet het ziek zijn, ‘t is ‘t vergaan
niet de bloemen, ‘t is den bloei
niet de regen, ‘t is de groei
niet de mane, ‘t is de nacht
niet de zunne, ’t is de kracht
niet de stove, ‘t is het vuur
niet de winter, ‘t is den duur

‘t is niet ‘t geroddel, ‘t is de smaad
niet den oorlog, ‘t is de haat
niet de hoogmoed, ‘t is de schroom
niet de plannen, ‘t is den droom
niet het reisdoel, ‘t is de weg
niet het gelijk, ‘t is ‘t overleg
niet de bergen, ‘t is de kloof
niet de dogma’s, ‘t is ’t geloof

dit is geen lied, ‘t is hakketak
dit is geen verhaal, ‘t is bric à brac
‘t is al geknipt, ‘t is al gelijmd
‘t is al geplakt, ‘t is al gerijmd
‘t zijn niet de regels, ‘t is het spel
niet het scheiden, ‘t is ‘t vaarwel
niet van buiten, ‘t is intern
niet de voorkant, ‘t is de kern

(c) Willem Vermandere