Referenties

Ons werk met eigenaars en directies van middelgrote en grote ondernemingen is in grote mate confidentieel. We willen u steeds info verstrekken tijdens een persoonlijk gesprek.
Bel ons hiervoor op 0475/34.37.11.

Recente realisaties:

Innovatie, workshops

Vernieuwd Strategisch Plan

Onze inbreng:

 • Corporate futuring traject: visie, strategie, tactieken, missie.
 • Business Model Canvas.

Actie

 • Aan de hand van het midterm business plan, begeleidden we workshops met het hele directieteam waarbij de toekomstvisie, de langetermijnstrategie, de tactische projecten en de missie geherdefinieerd werd.

Resultaten

 • Dit resulteerde in een vernieuwd strategisch plan en de start van een aantal projecten binnen de organisatie om dit plan te laten leven.

Redefined Strategic Plan

Our input:

 • Corporate futuring: vision, strategy, tactics, mission.
 • Business Model Canvas.

Action

 • On the basis of the mid-term business plan, we supervised workshops with the entire management team whereby the vision, the long-term tactical projects and the mission were redefined.

Results

 • This resulted in an updated strategic plan and the launch of a number of projects within the organization to live this plan.
Leadership, Leidershap, Strategie, Implementatie, Strategics, Implementation

Organisatie (re)design

Misschien herkent u zich in de organisatievorm waarbij deze organisch gegroeid is tot een kluwen van ‘(on)afhankelijke’ entiteiten. Ondanks dat ze naar buiten toe één geheel vormen, leven er intern heel wat onderlinge issues.

Onze inbreng:

 • Organisatie Scan: de gezonde onderneming.
 • Human Capital Scan.
 • Organisatie plan.

Actie

 • In eerste instantie onderzochten we de situatie waarin de organisatie, management en medewerkers zich werkelijk bevonden.
 • Van hieruit herdefinieerden we overlegorganen met de juiste leden, concrete doelen en afgesproken rapportagelijnen.

Resultaten

 • Dit resulteerde in rust, klaarheid, openheid en de mogelijkheid om terug strategisch aan de organisatie te bouwen.

 

Organisational (re)design

Perhaps you recognize yourself in an organization which is grown organically into a tangle of (un) related "entities". Although they form a whole outward,  they face internally lot of issues between them.

Our input:

 • Organisation Scan: the healthy organization.
 • Human Capital Scan.
 • Organisational planning.

Action

 • First we investigated the real situation of the organization, management and employees.
 • From here we redefined consultation bodies with the appropriate members, concrete targets and agreed reporting lines.

Results

 • Dit resulteerde in rust, klaarheid, openheid en de mogelijkheid om terug strategisch aan de organisatie te bouwen.This resulted in peace, clarity, openness and the ability to rebuild the organization strategicaly.

Performance verbetering

Wanneer een organisatie een bepaalde grootte bereikt, stopt de organische groei plots. Teams verliezen hun productiviteit en spanningen lopen op. Wat voorheen als van zelf ging, blijkt niet meer evident te zijn.

Onze inbreng:

 • Business process managment workshops.

Actie

Op regelmatige basis (elke 2 weken, tijdens een aantal maanden) organiseerde we workshops in twee fases.

 • Ten eerste werden de criteria voor de (vernieuwde) processen besproken met de supervisors.
 • Daarna werden teams opgezet.  Aan de hand van BPM oefeningen hertekenden ze zelf de processen binnen hun organisatie.

Resultaten

 • Creatie van een nieuwe en innovatie kijk op de klanten, diensten en de eigen organisatie.
 • De reorganisatie van teams en een versterkte coöperatie.

Performance verbetering

When an organization reaches a certain size, the organic growth stops abruptly. Teams are losing their productivity and tensions rise. What used to be, appears to be evident anymore.

Our input:

 • Business process managment workshops.

Action

On a regular basis (every two weeks in the course of several months), we organized workshops in two phases.

 • First, the criteria for the (new) processies were discussed with the supervisors.
 • Then teams were set up. On the basis of the BPM exercises they, draw the now porcesses themselves within their organization.

Results

 • Creation of a new and innovative look at the customers, services and the own organization.
 • The reorganization of teams and enhanced cooperation

We staan sterk in volgende sectoren

Logistiek

Recyclage

Industrie

Voedingsindustrie

ICT