Over ons – About Us

Zakelijk Verstandig Denken

Als 'business growth partners' participeren en denken we mee met uw bedrijf of organisatie, liefst drie stappen vooruit. Eerst samen denken, dan verstandig doen.

Business Wise Thinking

As 'business growth partners' we participate and think along with your company or organization, preferably three steps ahead. Together, think first, then implement wisely.

Orchestri - wat vanuit het latijn 'de toekomst plannen' betekent - is een samenwerking van senior generalisten op het gebied van

 • strategieontwikkeling & uitvoering,
 • leiderschap, organisatieontwikkeling & teambegeleiding,
 • een gezonde onderneming.

Als team begeleiden we bedrijfsleiders van grote en middelgrote ondernemingen uit diverse sectoren. Onze globale insteek geeft u de kans om samen met uw bedrijfsleiding te focussen op 'ondernemen' en 'een gezond bedrijf' in al haar aspecten.

We brengen onze kennis over op leiding en medewerkers door samen met hen uw project waarde(n)gericht te realiseren. Dit kan enkel door een hechte samenwerking op de werkvloer vanuit een grondige analyse, extra expertise en een doordachte methodiek die we uit het jarenlange werken met ondernemers samenbrachten.

Orchestri - from the Latin "planning the future" - is a collaboration of senior generalists in the field of

 • strategy development & execution,
 • leadership, organisational development & team mentoring,
 • the healthy organisation.

As a team, we assist managers of large and medium-sized companies from various sectors. Our global approach gives you the opportunity to focus, togheter with your management, to "enterpreneurship" and "my healthy company" in all its aspects.

We'll transfer our knowledge onto your leaders and employees by showing them how to deploy projects value-oriented. This is only possible through a close collaboration in the workplace, starting from a thorough analysis, our additional expertise and a methodology that we brought together from many years of working with entrepreneurs.

Ons aanbod

We brengen voor uw projecten mensen samen, die expert zijn in het leggen van linken tussen - schijnbaar onverenigbare - domeinen. De snelheid en het gemak waarmee ze zich kunnen inwerken in nieuwe uitdagingen is verbluffend.

Men noemt ze wel eens generalist, maar ze zijn net zo goed specialist.  Juist door een helikopterview kunnen ze de verbanden tussen verschillende specialisaties herkennen en geven ze sturing aan op zich complexe zaken.

Waar ze in uitblinken:

 •  Omgaan met onzekerheid
  • Omwille van hun bredere kijk, zijn ze beter in het maken van voorspellingen.
  • Ze gaan beter om met onvoorziene omstandigheden en paradoxen.
 • Leren
  • Ze hebben een onverzadigbare leerhonger.
  • Ze kunnen zich snel inwerken in uw (nieuwe) materie.
  • Het zijn snelle denkers.
 • Nieuwsgierigheid
  • Ze zijn goed in het observeren.
  • Ze zien mogelijkheden waar anderen er geen zien.
  • Ze stellen inspirerende vragen.
 • Samenvatten
  • Ze kunnen goed de essentie distilleren uit complexe info.
  • Ze zijn goed in het aan elkaar knopen van losse eindjes.
  • Ze verliezen het geheel niet uit het oog.
 • Linken zien
  • Ze zijn geboren linkenleggers.
  • Ze zijn geweldig in het matchen van mensen.
 • Probleemoplossers
  • Ze zijn in staat een probleem vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken te benaderen.
  • Combineer je dit met de vorige talenten, dan krijg je een geboren PROBLEEMOPLOSSER.

Our proposition

We bring for your projects people together, who are experts in establishing links between - apparently incompatible - domains. The speed and ease with which they can interact with these new challenges is amazing.

They are sometimes called generalists, but they are just as good specialists. It is precisely through a helicopter view that they can recognize the connections between different specializations and give guidance on complex matters.

What they excel in:

 •  Dealing with uncertainty
  • Because of their broader view, they are better at making predictions.
  • They deal better with unforeseen circumstances and paradoxes.
 • Learning
  • They have an insatiable hunger for learning.
  • They can quickly orient themselves in your (new) matter.
  • They are fast thinkers.
 • Curiosity
  • They are good at observing.
  • They see opportunities where others see none.
  • They ask inspiring questions.
 • Summarising
  • They can well distill the essence from complex info.
  • They are good at connecting loose ends.
  • They don't lose sight of the whole.
 • Seeing links
  • They are born to make connections.
  • They are great at matching people.
 • Problem solvers
  • They are able to approach a problem from very different perspectives.
  • If you combine this with the previous talents, you will get a born TROUBLESHOOTER.